Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysietnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsprzysietnica.edu.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf, jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji

Szkoła dokłada wszelkich starań by nowe publikowane materiały były zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ustawienia na stronie:

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy jest częściowo dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu,
 • SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu,

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą  odpowiedzialną jest  Pan Tomasz Owsiany,  adres poczty elektronicznej:  gimprzy@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:
+48 13 43 494 10 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej  formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysietnicy
Przysietnica 514
36-200 Brzozów
e-mail:  gimprzy@poczta.onet.pl
tel.: 13 43 494 10

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna:

Do Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy prowadzą dwa wejścia:

 1. pierwsze główne wejście frontowe, do którego prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wyposażono w dzwonek przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku -  przy tym wejściu znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 2. drugie wejście od strony placu zabaw.

Budynek posiada szerokie korytarze, które ułatwiają przemieszczanie się na wózku pomiędzy pomieszczeniami.

Istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością na parterze budynku.