EFS

PRACOWNIE MULTIMEDIALNE

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
zrealizowano z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki


Od 2007 roku w bibliotece Zespołu Szkół w Przysietnicy działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

Jego główne cele to:

Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie, ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli, zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych, wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego, wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności intelektualnej, umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym, stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.

Centrum dysponuje 4 komputerami i 1 wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka i kopiarka – laserowa, monochromatyczna) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać. Dzięki powstaniu ICIM uczniowie i nauczyciele mają zapewnione doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest otwarte w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

Centrum nie ma charakteru kafejki internetowej. W Centrum nie ma możliwości używania gier, w tym internetowych, czatowania, korzystania z forum dyskusyjnego, odbierania i wysyłania listów. Zadaniem Centrum jest pomoc uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w zbieraniu i przetwarzaniu informacji, przygotowywaniu materiałów do zajęć, odrabianiu prac domowych, przygotowywanie elektroniczne prac związanych z konkursami i pracą pozalekcyjną. Centrum pomaga również poprzez zamieszczanie informacji w niniejszej witrynie.

Ważne jest, aby osoby korzystające z Centrum przynosiły ze sobą nośniki danych (czyste dyskietki, płyty CD lub DVD), aby zebrany materiał czy wykonana praca mogły być skopiowane.

Zapraszamy do korzystania z Centrum!


W grudniu 2005 roku nasza szkoła podstawowa otrzymała
PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ.
Pracownia została zakupiona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
w ramach realizacji projektu
„Pracownie komputerowe dla szkół”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podstawowe elementy PRACOWNI to:

• Komputer serwer – szt. 1
• Komputery stacje robocze – szt. 10
• Komputer przenośny – szt. 1
• Wideoprojektor – szt. 1
• Skaner – szt. 1
• Sieciowa drukarka laserowa – szt. 1

 

Wyposażenie pracowni będzie wykorzystywane wyłącznie do celów dydaktyczno-wychowawczych.
Korzystają z niej wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Macieja Rataja i Gimnazjum w Przysietnicy