SDKU

W naszej szkole przez trzy lata realizowaliśmy projekt Szansa dla każdego ucznia„. Jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowisk o utrudnionym dostępie do edukacji.

Projekt „Szansa dla każdego ucznia” realizowany był od 01.10.2009 r. do 31.08.2012 r. w 10 szkołach podstawowych i 8 gimnazjach Gminy Brzozów.

W każdej ze szkół podstawowych były prowadzone koła: przyrodnicze, taneczne, teatralne, zajęcia: wokalno-muzyczne oraz dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie wszystkich gimnazjów pod opieką nauczycieli, instruktorów uczestniczyli w kołach: fizyczno-astronomicznych, chemicznych, teatralnych, tanecznych, wokalno-muzycznych oraz w zajęciach dydaktyczno– wyrównawczych.

Zajęcia w gimnazjach i szkołach podstawowych były realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Dodatkowo w 5 szkołach podstawowych uczniowie mieli możliwość skorzystania z terapii logopedycznej a w 4 gimnazjach prowadzone były zajęcia z psychologiem. Uczniowie kół przyrodniczych uczestniczyli w bezpłatnych wycieczkach do: Magurskiego Parku Narodowego w 2010r, Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2011 r. oraz Pienińskiego Parku Narodowego w 2012 r. Młodzież gimnazjalna w ramach zajęć z fizyki miła okazję zwiedzić centrum Kopernika w Warszawie, natomiast uczestnicy kół teatralnych wyjeżdżali do teatrów w Rzeszowie (Siemaszkowej, Maska) oraz do Teatru Bagatela w Krakowie. Wszystkie wyjazdy finansowane były z budżetu projektu. Projekt zakładał doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, np. pracownie fizyko- chemiczne wzbogacą się w zestaw: komputer przenośny, rzutnik multimedialny, ekran, odtwarzacz DVD i inne.

W naszej szkole realizacja tego projektu odbywała się na zajęciach: z psychologiem, pedagogiem, koła fizyczno-astronomicznego, koła chemicznego, dydaktyczno-wyrównawczego z matematyki, koła tanecznego, teatralnego, muzyczno-wokalnego, pzryrodniczego. Prowadziliśmy również  zajęcia z logopedą. A tak wygladał rozkład zajęć w naszej Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2.

Rozkład zajęć – plik do pobrania